Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyrer i Eidsberg kommune


Kommunale avgifter sendes ut to ganger i året:


1. termin er første halvår, den sendes ut i februar og har betalingsfrist 20. mars. 2. termin er andre halvår, den sendes ut i august og har betalingsfrist 20. september.


Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut to ganger i året blir gebyrene også delt i to. Med unntak årsoppgjør vann og avløp fra foregående år. Disse gebyrene betales kun en gang i året - på første termin.

 

Hva betaler jeg for?


Du betaler for vannforsyning og avløpshåndtering (dersom du er koblet til de kommunale anleggene), alternativt slamtømming i tillegg til renovasjon og feiing og tilsyn av pipe(r).


 


Hvorfor er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?


Mange av de kommunale gebyrene har et bærende selvkostprinsipp som tilsier at gebyrinntektene skal dekke kostnadene for de tjenestene som innbyggerne får.

For mye innkrevd ett år blir satt på fond og etter nærmere retningslinjer tatt med i prissetting av gebyrene senere år. 

I forbindelse med kommunesammenslåingen skjer det en prisjustering på kommunale gebyrer i 2019 for å redusere tidligere avsatte midler. Innbyggerne i Eidsberg kommune får tilbake for mye innkrevd tidligere år da innbyggere i en kommune ikke skal subsidiere innbyggerne i en annen kommune. 

Dette gjør at enkelte av prisene for 2019 er unormalt lave, og man må forvente en oppjustering igjen i 2020.


 


I fjor ble ikke pipa feid men jeg betalte allikevel gebyr for feiing -hvordan kan det ha seg?


Feier-/tilsynsgebyret betales hvert år - også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen. Alle pipeløp skal ha et tilsyn og en feiing i løpet av en fire års periode. Beløpet er imidlertid tilpasset det antall feiinger/tilsyn eiendommen skal ha. En slik løsning på innbetaling gjør faktureringsarbeidet enklere - noe som igjen reduserer kostnadene.


 


Hvordan beregnes forbruksgebyrene for vann og avløp?


Faktura for første halvår består av en avregning av hele fjorårets forbruk samt forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år.


Avregningen er forhåndsbetalt forbruk i løpet av fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket. Har du imidlertid brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: - forskudd vann, avlest forbruk vann, - forskudd avløp, avlest forbruk avløp. 


 


Hva er tømmegebyr for slamavskiller/minirenseanlegg?


Hvis det er oppført et tømmegebyr for slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg på fakturaen er du ikke koblet til kommunalt avløpsnett og det må da komme en septikbil for å tømme kloakkanlegget minimum en gang i året.


 


Jeg har akkurat kjøpt eiendommen - skal jeg betale for perioden før overtagelse?


Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.


 


Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen


Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst i grunnboken.


Det er eiendomsmegler som foretar avregning mellom kjøper og selger ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.


 


Er det mulig å få avtalegiro?


Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt kommunen v/ økonomikontoret på telefon 69 70 20 00.


 


Er det mulig å få e-faktura?


Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer.


 


Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?


Slike feil stammer ofte fra at det ikke er registrert korrekt navn/adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura må det påses at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret. Dette kan gjøres her: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Melding-om-ny-eller-endret-postadresse/ 


Dersom det er andre årsaker – ta kontakt med oss snarest.