Når kan jeg få vite hvor stor eiendomsskatten min blir?

Skattelistene vil bli lagt ut i slutten av juni. Skatteseddelen blir sendt ut samtidig.


Når må eiendomsskatten betales?

Eiendomsskatten skal betales over to terminer - 20. august og 20. november 2017.


Hvilke eiendommer må betale eiendomsskatt?

Boligeiendommer, fritidseiendommer, våningshus og andre bolighus på landbrukseiendom, boenheter i kombinerte bygg og andre boliger, samt eiendommer med garasje og uthus med egne bruksnummer.


Hvorfor har jeg fått flere informasjonsbrev om eiendomsskatten?

Du får et informasjonsbrev for hver eiendom du er registrert som eier av i eiendomsregisteret.

Dersom du har bolighus og garasje registrert på hvert sitt gårds og bruksnummer vil du også få to informasjonsbrev. Dersom du har fått to ulike brev vil det si at den ene eiendommen er registrert med formuesgrunnlag hos skatteetaten, mens den andre, slik det står nå, må takseres. Dersom det er ønskelig kan du søke kommunen om å slå sammen eiendommene.  


Hva er skattetaksten?

Du vil se hva eiendommen din er taksert til når eiendomsskatteseddelen skrives ut. Skatteseddelen vil vise hvordan eventuell eiendomsskatt er beregnet. Skatteseddelen sendes ut til alle eiere innen 30. juni 2017.


Hva er skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlag)?

Skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlag) er utgangspunkt for kommunens beregning av eiendomsskatt. Skatteetaten fastsetter boligverdien som et anslag på boligens markedsverdi, med utgangspunkt i boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet samt opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

I 2017 benyttes boligverdien per 31. desember 2015. Likningsverdien for primærbolig er satt til 25 prosent (2015) av beregnet markedsverdi for boligen. For en sekundærbolig er likningsverdien 70 prosent (2015) av boligens beregnede markedsverdi.


Hvilke eiendommer skal takseres via befaring?

I tillegg til boligeiendommer hvor kommunen ikke har mottatt boligverdi fra Skatteetaten på, må vi taksere
 fritidsboliger, bolighus på landbrukseiendommer, boenheter i kombinerte bygg og andre boligareal, samt garasje og uthus med egne bruksnummer.


Hvordan blir eiendomsskatten på min bolig beregnet?

Kommunestyret har vedtatt at boligverdien (2015) fra Skatteetaten legges til grunn for beregningen av eiendomsskatt i 2017.

 Eiendommer der vi ikke får boligverdi (formuesgrunnlag) fra skatteetaten, skal takseres i henhold til eiendomsskatteloven § 8a-2:
"Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut i frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan avhenda for under vanlege salstilhøve fritt sal"


Hvor finner jeg boligverdien fra skatteetaten på selvangivelsen for 2015?

Disse opplysningene finner du under "Bolig og annen fast eiendom". "Grunnlag for likningsverdi" i selvangivelsen for 2015. Opplysningene består av Gårds- og bruksnummer - P-rom (areal), byggeår samt boligtype.


Hvis du mener at boligverdien kommunen har fått oppgitt fra Skatteetaten er feil, må du klage til Skatteetaten. Les mer om dette på skatteetaten.no/bolig eller ring skatteetaten på telefon 800 80 000.


Hvordan klage på boligverdi/formuesgrunnlag?

Hvis du mener at boligverdien kommunen har fått oppgitt fra Skatteetaten er feil, må du klage til Skatteetaten. Les mer om dette på skatteetaten.no/bolig eller ring skatteetaten på telefon 800 80 000.


Eide du ikke boligen i 2015?

Du kan klage på forhold som har betydning for boligverdien og utregning av eiendomsskatt for 2017, selv om du ikke eide boligen i 2015. En slik klage behandles som en klage på boligverdien, ikke som en klage på fastsettingen for 2015. Du kan da sende en skriftlig klage til Skatteetaten. Les mer om dette på skatteetaten.no/bolig eller ring skatteetaten på telefon 800 80 000.


Hva skjer ved besiktigelse?

Besiktigelsen skjer normalt utvendig. Det er ikke nødvendig at du er hjemme når besiktigelsen foregår.

Ved taksering av eiendommen din vil en gå ut fra de faktaopplysningene som er registrert i eiendomsregisteret (Matrikkelen). Videre vil eiendommen bli kontrollert og vurdert etter takseringsregler som er fastsatt av en kommunalt oppnevnt sakkyndig nemnd. Der vi mangler opplysninger om areal, vil bygningene bli målt utvendig.


Om du ønsker å delta, eller har innspill til besiktigelsen, må du gi beskjed til Eidsberg kommune v/servicekontoret snarest mulig. Du vil da bli kontaktet før besiktigelsen tar til, men du kan dessverre ikke forvente at du blir kontaktet i god tid i forveien.


Hvordan måler dere arealet på huset mitt?

Huset blir målt utvendig for å beregne grunnflaten på innsiden av ytterveggene (BRA). Bruksareal (BRA) er bruttoareal (BTA) med fratrekk av arealet som opptas av yttervegger. Samlet bruksareal består av primærrom og sekundærrom. Mål baseres på ytterveggers utside i gulvhøyde og/eller til midt i skillevegg mot annen bruksenhet og/eller fellesareal.


Bør jeg være tilstede ved taksering?

Nei, du trenger ikke å være tilstede. Det skal kun foretas utvendig befaring hvor det måles opp yttervegger og tas bilde av bygningene. Du har imidlertid rett til å være tilstede, og du vil få anledning til å melde fra til kommunen om det når den tid kommer.


Blir jeg varslet om hvilken dag besiktigerne vil komme og taksere eiendommen min?

Det er ikke sikkert vi klarer å kunne gi beskjed om eksakt hvilken dag det vil komme noen for å besiktige din eiendom. Vi vil gå ut i media og varsle når besiktigerne starter sitt arbeide. De kommer ikke til å ringe på dørene og melde sin ankomst. Besiktigerne vil være kledd i godt synlige klær merket med Eidsberg kommune og de vil kunne legitimere seg.


Taksten er alt for høy – har dere gjort en feil?

Er taksten realistisk ved salg i et fritt marked uten heftelser på eiendommen? Hvis ikke, må du sammen med klagen, dokumentere forhold som du mener er grunnlaget for klagen. Klager du på faktafeil må du legge ved godkjente og målsatte tegninger, alternativt takstrapport fra eiendomsmegler eller godkjent takstmann. Først da vil sakkyndig nemd kunne vurdere taksten på nytt.


Hvis du mener at boligverdien kommunen har fått oppgitt fra Skatteetaten er feil, må du klage til Skatteetaten. Boligverdien kommunen mottar fra Skatteetaten er beregnet ut fra likningsverdien. Les mer om dette på skatteetaten.no/bolig eller ring skatteetaten på telefon 800 80 000.


Hva er klagefristen?

Klagefristen er 6 uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn og skatteseddelen sendt deg. Selv om du klager må skatten betales til forfall. Ved medhold av klagen, vil beløpet bli tilbakeført til deg.


Du kan klage på taksten skriftlig til Eiendomsskattekontoret etter at skatten er skrevet ut. Vedlagt klagen må det ligge dokumentasjon over forhold du mener er grunnlaget for klagen. Klager du på faktafeil må du legge ved som godkjente og målsatte tegninger, alternativt takstrapport fra eiendomsmegler eller godkjent takstmann. Først da vil sakkyndig nemd kunne vurdere taksten på nytt.


Hvis du derimot mener at boligverdien kommunen har fått oppgitt fra Skatteetaten er feil, må du klage til Skatteetaten. Les mer om dette på skatteetaten.no/bolig eller ring skatteetaten på telefon 800 80 000.


Kan jeg unnlate å betale eiendomsskatten hvis jeg har påklaget den?

Nei. Eiendomsskatten må betales til forfall selv om den er påklaget. Hvis utfallet av klagesaken går i din favør, vil for mye betalt skatt bli tilbakebetalt med renter.


Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo et større hus?

Det har blitt gjort en verdivurdering ut i fra hva markedet er villig til å betale for huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.


Hvordan skattlegges Borettslag og Boligaksjeselskap?

Beboere i borettslag er eier av en andel som gir enerett til bruk av boligen, men er formelt sett ikke eier av selve eiendommen. En eventuell eiendomsskatt skrives derfor ut til borettslaget, som så fordeler skatten på andelseier etter den fordelingsnøkkelen borettslaget selv velger. Tilsvarende prinsipper brukes eksempelvis også for fordeling av kommunale avgifter i borettslag.


Bor du i borettslag vil kommunen sende skatteseddel og regning på alle andelene i fellesskap til Borettslaget. Andelseiere vil ikke få egen eiendomsskatt på sin leilighet. De som er seksjonseiere i et sameie vil imidlertid på sin egen eiendomsskatt på sameiebrøken de eier.